Konvencija o otrokovih pravicah

Konvencija o otrokovih pravicah

Poslanstvo UNICEF-a je zagovorništvo otrokovih pravic. Naša naloga je, da pomagamo pri zagotavljanju osnovnih potreb otrok in pri povečanju njihovih možnosti, da razvijejo svoje potenciale. Pri tem nas vodijo določbe in členi iz Konvencije o otrokovih pravicah.

Konvencijo o otrokovih pravicah (pdf, 930 KB) je 20. novembra 1989 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov, letos je tako dopolnila 25 let.
Konvencija je prvi pravno zavezujoč mednarodni dokument, ki na enem mestu vključuje celotni razpon človekovih pravic, vključno s civilnimi, kulturnimi, ekonomskimi, političnimi in socialnimi pravicami. Konvencija je skoraj univerzalno priznana, saj jo je do danes ratificiralo skoraj vseh 193 držav Organizacije Združenih narodov, ki so se s tem obvezale, da bodo ustvarile nov, prijaznejši svet za otroke.

Za Slovenijo (ki je status pogodbene stranke nasledila kot ena od naslednic nekdanje SFRJ) je Konvencija stopila v veljavo s 25. junijem 1991. Konec 90-ih let sta bila sprejeta dodatna protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah in sicer Opcijski protokol o otrocih v oboroženih spopadih in Opcijski protokol o prodaji otrok, otroški prostituciji in otroški pornografiji.

Določila in načela Konvencije o otrokovih pravicah predstavljajo vodilo UNICEF-ovega delovanja na področju zagovorništva in zaščite otrokovih pravic, pomoči otrokom pri zadovoljevanju osnovnih potreb in širitvi priložnosti, da dosežejo svoj polni potencial.

Dokument vsebuje pravice, ki bi jih morali uživati vsi otroci, in postavlja osnovne standarde za otrokov razvoj v različnih starostnih obdobjih ter na različnih področjih njegovega življenja. Konvencija določa te pravice v 54 členih in dveh izbirnih protokolih. Opredeljuje osnovne človekove pravice, ki jih imajo otroci po vsem svetu: pravico do preživetja, do razvoja vseh potencialov, do zaščite pred kakršnim koli izkoriščanjem in do sodelovanja ter udeležbe.

Vsaka pravica, opredeljena v Konvenciji o otrokovih pravicah, je del človekovega dostojanstva in skladnega razvoja vsakega otroka. Konvencija ščiti otrokove pravice s tem, da postavlja osnovne standarde zdravstvene oskrbe, izobraževanja ter pravnih, civilnih in socialnih storitev.

Države, ki so podpisale konvencijo, so se zavezale, da bodo ščitile in zagotavljale otrokove pravice, razvijale in izvajale politike v luči največjega interesa otrok ter dopolnile svojo zakonodajo tako, da bodo v celoti uresničevale člene konvencije. Vsakih pet let morajo o svojem napredku obveščati Odbor za otrokove pravice pri Organizaciji Združenih narodov.

Več informacij o konvenciji


---
Kratek vodič po Konvenciji o otrokovih pravicah

Konvencija in ti: 1, 2, 3, 4, 41
Osnovno zdravje in zaščita otrok: 6, 23, 24, 26, 27
Državljanske pravice in svoboščine: 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 37
Družinsko okolje in starševska skrb: 5, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 39
Izobraževanje, prosti čas in rekreacija: 17, 28, 29, 31
Posebna zaščita: 22, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

1 Definicija otroka
Vsakemu, ki je mlajši od 18 let, pripadajo vse pravice iz te konvencije.

2 Nediskriminacija
Konvencija velja za vse ne glede na raso, religijo, nezmožnosti, kar mislijo ali rečejo, iz katere družine prihajajo.

3 Otrokova korist
Vse organizacije, ki se ukvarjajo z otroki, bi morale delati v najboljšo korist otrok. 

4 Uresničevanje pravic
Vlade bi morale otrokom zagotoviti uresničevanje teh pravic.

5  Starševska skrb  
Vlade bi morale spoštovati pravice in dolžnosti družin, da usmerjajo in vodijo otroka tako, da se bo znal svojih pravic posluževati.

6  Preživetje in razvoj
Vsak otrok ima pravico do življenja. Vlade bi morale zagotoviti otrokovo preživetje in zdrav razvoj. 

7  Ime in državljanstvo
Vsak otrok ima pravico do vpisa v rojstno knjigo in pridobitve državljanstva. Ima tudi pravico, da pozna svoje starše in da le-ti skrbijo zanj.

8  Ohranjanje identitete
Vlade morajo spoštovati otrokovo pravico do imena, državljanstva in družinskih vezi. 

9  Ločitev od staršev
Otroci ne bi smeli biti ločeni od staršev, razen če je to v njihovo dobro. Na primer, če starš zanemarja ali zlorabi otroka. Otrok, katerega starši so ločeni, ima pravico do stikov z obema, razen če bi mu to lahko škodovalo.  

10  Ponovna združitev družine
Družinam, ki živijo v različnih državah, bi morali omogočiti gibanje med tema državama, da lahko starši in otroci ostanejo v stiku oz. se družina ponovno združi.

11  Nezakonito premeščanje in nevračanje
Vlade bi morale preprečiti nezakonito premeščanje otrok  iz njihovih držav.  

12  Otrokovo mnenje
Otroci imajo pravico povedati svoje mnenje, ko odrasli sprejemajo odločitve, ki zadevajo njih. Imajo pravico, da se njihova mnenja tudi upoštevajo.

13  Svoboda izražanja
Otroci imajo pravico pridobiti in širiti informacije, dokler le-te ne škodijo njim ali drugim.   

14  Svoboda misli, vesti in veroizpovedi
Otroci imajo pravico misliti in verjeti, kar želijo, in prakticirati svojo religijo, dokler s tem ne omejujejo pravic drugih. Dolžnost staršev je, da pri tem usmerjajo otroka. 

15  Svobodno združevanje
Otroci imajo pravico do svobodnega združevanja in zbiranja dokler to ne omejuje pravic drugih.

16  Zaščita zasebnosti

Otroci imajo pravico do zasebnosti. Zakon jih mora ščititi pred napadi na njihovo čast, ugled, družino, dom.

17  Dostop do informacij
Otroci imajo pravico dostopa do verodostojnih informacij iz množičnih medijev. Televizija, radio in časopisi bi morali zagotoviti informacije, ki jih otroci lahko razumejo in ne promovirati takšnih, ki otroku škodujejo.  

18  Odgovornost staršev
Oba starša sta enako dogovorna za otrokovo vzgojo in razvoj ter njegovo najboljšo korist. Vlade bi morale staršem pomagati z ustanavljanjem posebnih servisov, še posebej, če starša delata.

19  Zaščita pred zlorabo
Vlade bi morale zagotoviti primerno skrb za otroke ter jih zaščititi pred nasiljem, zlorabo in zanemarjanjem s strani staršev ali skrbnikov.

20  Otroci brez družine
Otroci, za katere ne more srbeti njihova družina, imajo pravico, da zanje skrbijo ljudje, ki spoštujejo njihovo religijo, kulturo in jezik. 

21  Posvojitve
Ob posvojitvah otrok je prva skrb otrokova korist. Ista pravila morajo veljati za otroke, ki so posvojeni v matični državi in za tiste, ki bodo živeli v drugi državi.

22  Otroci begunci
Otroci, ki pridejo v državo kot begunci, bi morali imeti iste pravice kot otroci, rojeni v tej državi.

23  Otroci s posebnimi potrebami
Otroci s posebnimi potrebami bi morali imeti zagotovljeno posebno skrb in podporo, da lahko živijo dostojno in neodvisno življenje.

24  Zdravje in zdravstveni servisi
Otroci imajo pravico do kvalitetnega zdravstvenega varstva, do čiste pitne vode, hranljive prehrane in čistega okolja. Bogatejše države bi morale pomagati revnejšim, da to dosežejo.

25  Preverba postopka
Otroci, za katere bolj kot starši skrbi lokalna oblast, bi morali imeti zagotovljeno občasno preverbo položaja.

26  Socialno varstvo
Vlade bi morale za otroke in družine v stiski zagotoviti posebna sredstva.

27  Življenjska raven
Otroci imajo pravico do življenjske ravni, ki ustreza njihovim telesnim in umskim potrebam. Vlade bi morale pomagati družinam, ki tega ne zmorejo.

28  Izobrazba
Otroci imajo pravico do izobrazbe. Disciplina v šolah spoštuje otrokovo dostojanstvo. Osnovno šolanje naj bi bilo brezplačno. Bogatejše države morajo revnejšim pomagati pri zagotavljanju tega. 

29  Cilji izobraževanja
Izobraževanje naj bi popolnoma razvilo otrokovo osebnost in sposobnosti. Spodbujalo naj bi tudi spoštovanje do staršev, lastne in drugih kultur.

30  Otroci manjšin
Otroci imajo pravico, da se naučijo svojega jezika in običajev ne glede na to, ali le-ti pripadajo večini v državi ali ne.

31  Prosti čas, rekreacija in kulturne aktivnosti
Vsi otroci imajo pravico do počitka in igre in da se vključujejo v različne aktivnosti.

32  Delo otrok
Vlade bi morale otroke zaščititi pred delom, ki je nevarno, škoduje njihovemu zdravju ali moti šolanje. 

33  Zloraba drog
Vlade bi morale zagotoviti načine, da otroke zaščitijo pred nevarnimi drogami.

34  Spolno izkoriščanje
Vlade bi morale otroke zaščititi pred spolnimi zlorabami.

35  Ugrabitev in prodaja
Vlade bi morale preprečiti ugrabitve in prodajo otrok.
 
36  Ostale oblike izkoriščanja
Otroci bi morali biti zaščiteni pred kakršnimikoli aktivnostmi, ki bi lahko škodovale njihovemu razvoju.

37  Mučenje in odvzem prostosti
Z otroki, ki so prekršili zakone, ne smemo ravnati kruto. Ne smejo biti zaprti skupaj z odraslimi in morajo imeti pravico stika s starši.

38  Oboroženi spopadi
Vlade ne bi smele dovoliti, da bi otroci mlajši od 15 let, sodelovali v oboroženih spopadih. Otroke v vojnih območjih pa bi morali še posebej zaščititi.  

39  Okrevanje
Otroci, ki so bili zanemarjeni ali zlorabljeni, bi morali prejeti posebno pomoč za ponovno pridobitev samospoštovanja.  

40  Mladinska zakonodaja  
Otroci, ki so obsojeni kršitve zakonov, bi morali dobiti pravno pomoč. Obsodbe na zapor bi se morale izvajati le v najhujših primerih.  

41  Višje norme
Če zakoni določene države otroka zaščitijo bolje kot konvencija, potem obveljajo prvi.   

42  Vsak mora vedeti
Vlade bi morale s konvencijo seznaniti vse otroke in starše.
--