Evropska komisija predlaga nov socialni investicijski sveženj

Evropska komisija predlaga nov socialni investicijski sveženj

Danes bo Evropska komisija predstavila nov socialni investicijski sveženj za rast in kohezijo. Pobuda je namenjena pomoči državam članicam EU, da sredstva v proračunu, ki so namenjena sociali, porabijo bolj učinkovito. Hkrati spodbuja izmenjavo najboljših praks in daje smernice za socialne naložbe.

Socialne naložbe vključujejo krepitev sedanjih in prihodnjih sposobnosti posameznikov, zlasti njihove zmožnosti odzivati na življenjske izzive, namesto popravljanja morebitnih negativnih posledic. To pomeni, da se morajo države članice osredotočati na politike, ki omogočajo, da se vložek v obdobju življenja posameznika povrne in nadgradi. Gre za politike na področju varstva otrok, izobraževanja, usposabljanja, trga dela, stanovanj, rehabilitacije in zdravstva.

Omogočanje širše dostopnosti predšolske vzgoje je pokazalo izrazito pozitiven vpliv na uspešnost otrok v obdobju šolanja, na daljši rok pa tudi na njihovo zmožnost pridobivanja bolje plačanega dela.

Da bi zagotovila uspešno izvajanje svežnja, bo Komisija preverila delovanje držav članic na podlagi kazalcev, ki jih Strategija 2020 določa za področji zaposlovanja in revščine, ter na podlagi socialnih reform.

Pobuda vključuje tudi predlog priporočila glede boja proti revščini otrok in predloge predpisov o dostopu do osnovnih plačilnih storitev ter podpori socialnim inovacijam, mikrofinanciranju in socialnim podjetjem.

Zaradi dolgotrajne gospodarske in finančne krize se države članice EU soočajo s širjenjem revščine, neenakosti in brezposelnosti v kombinaciji z nižanjem javne porabe in staranjem prebivalstva. Prenizke naložbe na področju socialnih politik se bodo v prihodnosti pokazale v še višjih stroških. Ciljno usmerjeni socialni izdatki, kot predlagana rešitev, pa izboljšujejo možnosti posameznika za vključevanje na trg dela, zaradi česar je večja posameznikova neodvisnost, večji njegov prispevek h krepitvi gospodarstva in manjše breme, ki ga za družbo predstavlja v prihodnosti.