11. december – Ustanovni dan UNICEF-a

Ljubljana, 8. december 2011 – UNICEF je bil ustanovljen 11. decembra 1946. Sprva je bil namenjen zagotavljanju pomoči otrokom povojne Evrope, Bližnjega vzhoda in Kitajske, leta 1953 pa je postal trajni sestavni del Organizacije Združenih narodov.

UNICEF deluje na dveh nivojih- v primerih naravnih katastrof in izbruhih novih vojnih žarišč zagotavlja NUJNO POMOČ, vseskozi pa v državah v razvoju izvaja tudi dolgoročno RAZVOJNO POMOČ. Eno izmed osnovnih vodil delovanja UNICEF-a je vzgajanje miru in tolerance. 11. decembra je bil ustanovljen tudi UNICEF Slovenija, in sicer leta 1993.

UNICEF (Sklad Združenih Narodov za pomoč otrokom) je vodilna svetovna organizacija, ki deluje izključno v korist otrok.  Z okoli 8.400 zaposlenimi deluje v večini držav sveta, od tega jih več kot 7.000 dela neposredno na terenu v državah v razvoju. Za uspešno in učinkovito delo UNICEF-a so nepogrešljivi prostovoljci, in samo v Sloveniji jih je bilo v letu 2011 aktivnih že preko 2010. Glavni urad UNICEF-a je v New Yorku, regijski urad za Evropo pa je v Ženevi.

V 36 industrijsko razvitih državah, med katerimi je tudi Slovenija, poslanstvo UNICEF-a izvajajo nacionalni odbori, ki so ustanovljeni kot samostojne nevladne organizacije in jih z UNICEF-om veže ekskluzivna pogodba o sodelovanju. Držav donatoric je 36, držav prejemnic pomoči pa 156, UNCEF deluje torej v več kot 190 državah sveta.

NUJNA POMOČ:

V primeru naravnih katastrof in izbruhu novih vojnih žarišč se UNICEF odzove z NUJNO pomočjo. UNICEF-ove logistične zmožnosti omogočajo, da pride pomoč na prizadeto območje kjerkoli na svetu v 24 do največ 48 urah. UNICEF-ovi odjemni centri so vseskozi pripravljeni in založeni s potrebnimi materiali za zagotavljanje nujne pomoči. Omenjen sistem omogoča hitro odzivnost.

Lani smo posredovali v več kot 290 človekoljubnih akcijah v 98 državah sveta.

Pomembna razlika v zvezi s prejemom pomoči se pojavi med državami v razvoju in industrijsko razvitimi državami, ki so sicer države donatorice. V primeru, da pride do izrednega primera v razvitih državah velja, skladno s pravili Združenih narodov, da UNICEF posreduje samo, če industrijsko razvita država oceni, da takšno pomoč potrebuje, ker bremena ne zmore nositi sama. Zadnji vidnejši primer, ko se je razvita država znašla v izjemnih kriznih razmerah, je bila naravna katastrofa na Japonskem, kjer pa je bilo ocenjeno, da zmore država sama zagotoviti pomoč. UNICEF Japonska je tako pozval vse države članice, naj nadaljujejo z zbiranjem sredstev za otroke tam, kjer države to še bolj potrebujejo in so nezmožne same odpravljati posledice kriznih razmer.

DOLGOROČNA RAZVOJNA POMOČ:

UNICEF v državah v razvoju skrbi za:

Preživetje otrok v zgodnjem otroštvu (do 5. leta starosti) in njihov kakovosten razvoj. Znotraj tega zagotavlja ustrezno prehrano in prehranska nadomestila, osnovno zdravstveno oskrbo, zagotavljanje cepiv in zdravil ter čiste pitne vode in sanitarij. Od leta 1990 je UNICEF dosegel zmanjšanje umrljivosti otrok, mlajših od 5 let. Vsak dan umre 12.000 otrok manj, kot v preteklosti, prav tako pa je bil zagotovljen dostop do čiste pitne vode za 1, 6 milijardo ljudi.

Osnovno izobraževanje za vse otroke. Še posebej si prizadeva zagotavljati enako obravnavo deklic in dečkov, znotraj tega pa  vključevanje deklic v izobraževalne procese.

Zdravstveno oskrbo obolelih otrok z virusom HIV/aids in izobraževanjem na tem področju. Zlasti se osredotoča na preprečevanje širjenja okužbe z matere na otroka in izvaja programe zaščite ter zdravstvene oskrbe okuženih otrok.

Zaščito otrok v posebno težkih okoliščinah. Izvaja aktivnosti, ki preprečujejo zapostavljanje, diskriminacijo, nasilje, izkoriščanje in zlorabo otrok (trgovina z belim blagom, prostitucija, otroci vojaki, prisilno delo ...) z iizvajanjem psihosocialnih programov in vzpostavljanjem centrov pomoči.

Razvija partnerstva in izvaja programe zagovorništva pri uresničevanju otrokovih pravic. UNICEF je prispeval k sprejetju vrste deklaracij o otrokovih pravicah in k najpomembnejšemu dokumentu - Konvenciji o otrokovih pravicah. Ta je podlaga delovanja UNICEF-a, ko spremlja primerno izvajanje in uresničevanje določil Konvencije.


Več informacij:
Mateja Kozole, Svetovalka izvršne direktorice za odnose z javnostmi UNICEF Slovenija
mateja.kozole@unicef.si, 031 667 070

Foto: UNICEF/ Dormino