UNICEF-ova priporočila Vladi RS za zaščito otrok v času pandemije in po njej

UNICEF-ova priporočila Vladi RS za zaščito otrok v času pandemije in po njej

UNICEF Slovenija je pozval Vlado RS in pristojne institucije, naj pri oblikovanju ukrepov za zajezitev koronavirusa in blaženju posledic, posebno pozornost nameni zaščiti otrok ter v zvezi s tem oblikoval posebna priporočila.


V nekaj tednih je koronavirus popolnoma spremenil življenja otrok in družin. Ukrepi izolacije, kot so zaprtje šol in omejitve gibanja, so vsekakor nujno potrebni, a spreminjajo ustaljene dnevne rutine otrok in jim onemogočajo številne dejavnosti. Obenem se starši in skrbniki soočajo z zaskrbljenostjo  glede zdravja, dobrobiti svojih najbližjih ter tudi finančnimi skrbmi.

UNICEF pozorno spremlja dogajanje tako v Sloveniji, kot tudi drugod po svetu, in ob tem pozdravlja odziv vlade RS na dane izredne razmere ter tudi povezovalni pristop k oblikovanju ukrepov. Pomembno je, da ukrepi upoštevajo tudi možne posledice za otroke in mlade ter zajamejo primerne korake za zaščito pravic vsakega otroka med in po pandemiji COVID-19. Na osnovi globalnih izkušenj s pandemijami in ukrepi samoizolacije UNICEF priporoča naslednje:


Zagotoviti je potrebno, da se pri ukrepih za nadzor pandemije COVID-19 čim bolj upošteva zaščita otrok.

Vključiti  je potrebno otroke in mlade v oceno, kako nove razmere zaradi koronavirusa vplivajo nanje.

Ker lahko, zaradi hospitalizacije, bolezni starša oz. samoizolacije, pride do ločitve otrok od članov družine, je potrebno:

Uvesti konkretne ukrepe za preprečevanje ločitve otrok od ostalih članov družine in zagotoviti podporo otrokom, ki so ostali sami brez ustrezne oskrbe zaradi hospitalizacije ali bolezni starša oziroma skrbnika. 

Ker so mnogi starši ostali brez rednih prihodkov, je potrebno:

Zagotoviti finančno in materialno pomoč družinam, ki so ostale brez rednih prihodkov za preživetje.

Ker so vzgojno-izobraževalni zavodi pomemben amortizer pri premagovanju določenih primanjkljajev, s katerimi se posamezne prikrajšane družine soočajo, je potrebno:

Zagotoviti, da imajo otroci in družine v samo-izolaciji dostop do ustrezne prehranske podpore.

Pripraviti medinstitucionalni načrt, v sodelovanju z ustreznimi organi, za okrepitev oskrbe ranljivih otrok.

Ker v prihajajočih tednih pričakujemo povečanje primerov zlorab in nasilja v družini, je potrebno:

Zdravstveno, izobraževalno osebje in organe, pristojne za podporo otrokom, seznaniti s tveganji za otroke v času epidemije, vključno z nevarnostjo nasilja, zanemarjanja in zlorab ter načini identifikacije in napotitve ogroženih otrok.

Javnosti predstaviti enostavne mehanizme za prijavo zlorab.

Učitelje spodbujati, da ohranjajo stik z otroki in jih seznaniti z načini za prepoznavanje stiske, kar bi omogočilo prepoznavanje in napotitev otrok, ki imajo posebne potrebe po zaščiti.

Zagotoviti, da imajo učitelji potrebno znanje, povezano z zmanjševanjem tveganja spolno pogojenega nasilja, preprečevanjem spolnega izkoriščanja in zlorabe otroka ter prakso varne napotitve.

Ker je oteženo prijavljanje raznih primerov ogrožajočih situacij za otroke, je potrebno: 

Povečati informiranost javnosti o sistemu napotitve in podpornih storitvah, ki so na voljo otrokom.

Vzpostaviti mehanizme, ki zagotavljajo da lokalne skupnosti, soočene z omejitvami gibanja, še naprej lahko dostopajo in celostno obravnavajo otroke, ki doživljajo nasilje.

Ker so zaradi stigme, povezane s koronavirusom, nekateri otroci bolj izpostavljeni nasilju in psihosocialnim težavam, je potrebno:

Identificirati vlogo lokalne skupnosti pri ozaveščanju in zaščiti otrok ter družine.

Spodbujati strpnost in obsojati vsakršno diskriminatorno ravnanje v skupnostih.

Potrebno graditi na prednostih in pozitivnih mehanizmih obvladovanja negotovosti v skupnostih, družinah, pri skrbnikih in tudi pri otrocih.

Ker ukrepi izolacije in strah zaradi bolezni lahko povzročijo stisko in paniko skupnosti, zlasti pri otrocih, če ne razumejo, kaj se dogaja, je potrebno:

Družinam, vključno z rejniškimi, zagotoviti usmerjeno podporo, ki zajema nasvete za ustrezno samo-oskrbo in čustveno podporo otrokom.

Ker otroci in starši oz. skrbniki, ki so že imeli težave v duševnem zdravju, težje dostopajo do podpore in storitve, ki so jo imeli, lahko vodi v poslabšanje obstoječega duševnega zdravja, je potrebno:

Določitev strategije za zagotavljanje psihosocialne podpore otrokom v izolaciji.

Identificirati alternativne načine podpore duševnemu zdravju in psihosocialne pomoči, vključno z ozaveščanjem otrok.