Poziv evropskim državam naj okrepijo izobraževanje za otroke begunce in migrante

Poziv evropskim državam naj okrepijo izobraževanje za otroke begunce in migrante

Ključni izzivi: pomanjkanje šolskih prostorov, učitelji niso ustrezno usposobljeni, jezikovne ovire in omejen dostop do psihosocialne podpore

Tri agencije ZN pozivajo evropske države, naj namenijo več finančnih sredstev in praktične podpore nacionalnim šolskim sistemom, da bi vsem otrokom na begu omogočili dostop do kakovostnega izobraževanja in zaključek le tega.

V danes objavljenem poročilu  Agencija ZN za begunce (UNHCR), Sklad ZN za pomoč otrokom (UNICEF) in Mednarodna organizacija za migracije (IOM) predstavljajo ovire, s katerimi se srečujejo otroci in mladostniki, rojeni zunaj Evrope, ko se želijo vključiti v izobraževanje v Evropi.

Na vključenost in uspeh otrok pri izobraževanju v veliki meri vpliva njihov migracijski status. Selitev v novo državo otroku prinaša vrsto izzivov, ki posredno ali neposredno vplivajo na izobraževalne dosežke. Trenutno je število otrok in mladostnikov, rojenih izven Evrope (vključno z nedavno prispelimi otroki begunci in migranti), ki predčasno opustijo šolanje, skoraj dvakrat večje kot pri otrocih, rojenih v državi. Otroci begunci in migranti imajo tudi slabši učni uspeh, če jim ni zagotovljena ustrezna podpora. Na primer, približno 3 od 4 učencev dosega učne standarde na področju naravoslovja, branja in matematike, v primerjavi z le 3 od 5 učencev z migrantskim ozadjem.

Poročilo navaja naslednje ključne izzive:

Nezadostna finančna sredstva;

Pomanjkanje šolskih prostorov in učiteljev, usposobljenih za delo z otroki na begu;

Jezikovne ovire;

Pomanjkanje psihosocialne podpore in omejene možnosti za dopolnilni pouk. Slednje so bistvenega pomena za otroke, ki so zamudili daljša obdobja šolanja ali so prišli iz različnih izobraževalnih sistemov.

Otroci predšolske starosti (3 do 5 let) in višje srednješolske starosti (15 let in več) so še posebej ranljivi, da niso vključeni v (predšolsko) izobraževanje, saj jih področje nacionalne zakonodaje o obveznem izobraževanju ne zajema.

V pomoč državam pri soočanju s temi izzivi in pomanjkanjem podatkov poročilo navaja primere dobrih in obetavnih praks v izobraževanju po vsej Evropi in daje vrsto priporočil.

»Za otroke begunce in migrante izobraževanje ni ključnega pomena samo za njihovo prihodnost, temveč tudi za skupnosti, v katerih živijo. Kakovostno izobraževanje poveča življenjske možnosti, olajša integracijo in je koristno tako za učence kot za družbo. Vlaganje v izobraževanje za vse otroke je ena najboljših naložb, ki jih lahko vlada naredi,« je dejal Pascale Moreau, direktor UNHCR za Evropo.

Agencije v poročilu pozivajo države, naj okrepijo sodelovanje med šolami in ključnimi javnimi storitvami, kot sta zdravstvena oskrba in zaščita otrok, da bi premostili ovire za vključitev otrok v šolanje in naslovili dejavnike, ki prispevajo k predčasnemu opuščanju šolanja. Poročilo priporoča tudi izboljšanje dostopa do predšolske vzgoje in spodbujanje vključevanja mladih v programe višjega srednjega izobraževanja in usposabljanja.

»S politično voljo in dodatnimi naložbami lahko vlade po vsej Evropi ustvarijo sisteme javnih šol, ki temeljijo na vključevanju, in tako zagotovijo, da imajo vsi otroci, ne glede na njihov migracijski status, zaščiteno pravico do izobrazbe,« je povedala Afshan Khan, UNICEF-ova regionalna direktorica za Evropo in Srednjo Azijo ter posebna koordinatorka za odziv na begunce in migrante v Evropi.

Agencije hkrati pozivajo države, naj na nacionalni in regionalni ravni okrepijo prizadevanja za zbiranje kakovostnih, standardiziranih in primerljivih podatkov o otrocih beguncih in migrantih v izobraževanju, potrebnih za razvoj politik in razdelitev finančnih sredstev. 

»Odpravljanje vrzeli v izobraževanju otrok na begu je ključnega pomena za njihov razvoj in dobrobit, kar ima pozitiven vpliv na družbo. Izobraževanje ima tudi kohezivno moč, saj otrokom na begu in njihovim družinam pomaga pri vzpostavljanju povezanosti z lokalnimi skupnostmi in prispevanju v skupno dobro. Vlaganje v kakovostno izobraževanje, ki temelji na vključevanju, nam bo pomagalo uresničiti, da nobena generacija otrok ne bo zapostavljena, kar je tudi naša odgovornost« je poudaril Manfred Profazi, višji svetovalec IOM za Evropo in Srednjo Azijo.