Svetovni dan deklic

Svetovni dan deklic

Z njo, usposobljeno za delovne izzive

Ob današnjem svetovnem dnevu deklic UNICEF poziva odločevalce, partnerje in ostale deležnike, da deklicam po vsem svetu omogočijo kakovostno izobraževanje in poklicno usposabljanje za vstop na trg dela. Poudarja, da prav vsaka deklica v sebi nosi moč, ustvarjalnost in energijo, s čimer lahko pomembno prispeva k izpolnitvi poklicnih izzivov in razvoju družbe. 

Letošnji svetovni dan deklic poteka pod sloganom Z njo, usposobljeno za delovne izzive. Predstavlja tudi začetek dolgoročno usmerjenih prizadevanj, ki bodo združevala odločevalce, partnerje in ostale deležnike pri vlaganju v poklicno usposabljanje deklic in širjenje priložnosti za njihovo zaposljivost. Deklice potrebujejo temeljna znanja, poklicne veščine in digitalne spretnosti, potrebna v 21. stoletju, da bi se lažje soočila z delovnimi izzivi prihodnosti. 

Izziv

Današnja generacija deklet po vsem svetu se pripravlja na vstop na trg dela, ki ga zaznamujejo nenehne spremembe, inovacije in avtomatizacija delovnih procesov. Delovni izzivi zahtevajo izobražene in usposobljene mlade, toda približno četrtina mladih na svetu, med njimi večina deklet,  trenutno ni vključena v izobraževanje niti poklicno usposabljanje. 130 milijonov oziroma 10 odstotkov deklic na svetu ne hodi v osnovno šolo. Še več jih ne nadaljuje s srednješolskim izobraževanjem, vendar potrebujejo pomoč pri pridobivanju osnovnih življenjskih veščin, branju in matematiki. V današnjem svetu so samozavest, sposobnost reševanja problemov, pripravljenost na timsko delo in kritično mišljenje ključne in tudi vse bolj iskane veščine v hitro spreminjajočem se delovnem okolju. Mnoga dekleta in mlade ženske nimajo možnosti, da bi jih osvojile.

Od milijarde mladih, med katerimi je kar 600 milijonov mladostnic in mladih žensk, ki bodo vstopili na trg delovne sile v naslednjem desetletju, jih bo več kot 90 odstotkov v državah v razvoju delalo v neformalnem sektorju – na delovnih mestih z nizkim plačilom ali brez njega in okoliščinah, kjer so zlorabe in izkoriščanja pogosti. Dekleta s posebnimi potrebami in iz podeželskih območjih so najbolj prikrajšana, saj imajo najmanj možnosti za dostojno zaposlitev. 

Nekaj podatkov:
76 odstotkov delovno neaktivnih oziroma nezaposlenih mladih na svetu je deklet. 
Verjetnost, da so mlade ženske, stare od 15 do 29 let, nezaposlene in niso vključene v izobraževanje ali poklicno usposabljanje, je dvakrat večja kot pri mladih moških. 
70 odstotkov mladih žensk, starih od 15 do 29, želi biti delovno aktivnih v prihodnosti in imeti zaposlitev. 


Poziv

Za uspešen vstop deklet na trg dela je potrebno odpraviti številne stereotipe povezane s spolom in različnimi poklici ter z ukrepi nasloviti sistemske ovire, ki dekletom onemogočajo dostojno zaposlitev. UNICEF ob tem opozarja, da je vlaganje v izobraževanje in usposabljanje deklet nujno, vendar samo ni dovolj za zagotovitev njihovega uspešnega prehoda na trg delovne sile. Zato UNICEF ob svetovnem dnevu deklic poziva k: 

širitvi dostopnosti do kakovostnega javnega in zasebnega izobraževanja ter poklicnega usposabljanja za vse deklice, tudi najbolj zapostavljene;

izboljšanju kakovosti poučevanja temeljnih in specifičnih znanj, ki so potrebna za življenje  in usklajena s potrebami na trgu delovne sile;

odpravi stereotipov in premagovanju družbenih norm, povezanih s spolom, ter zagotovitvi enakih učnih ter poklicnih priložnosti tako za deklice kot dečke;

omogočanju dostopa do podjetniškega razvoja in financiranja za dekleta, ki vstopajo v svet podjetništva; 

spodbujanju in opolnomočenju mladih deklet, ki si želijo kariernih izzivov v digitalnem svetu;

povečanju zastopanosti deklet v znanosti, tehnologiji, inženirstvu in matematiki;

podpori dekletom pri prehodu iz izobraževanja na trg delovne sile s poklicnim svetovanjem, pripravništvom, izobraževanjem o podjetništvu;

oblikovanju strateških partnerstev z vladami in zasebnimi podjetji, ki pomagajo pri poklicnem usposabljanju deklet in njihovi vključitvi na trg dela.