Dan varne rabe interneta

Dan varne rabe interneta

Vsak dan 175.000 otrok na svetu prvič uporablja internet

Danes obeležujemo dan varne rabe interneta, ki letos poteka pod sloganom »Ustvarjaj, povezuj in širi spoštovanje: prijaznejši internet se začne s teboj«. Cilj tega pomembnega dne je spodbuditi vse deležnike k ustvarjanju varnejšega interneta za vse in še posebej za najmlajše uporabnike. 

Dandanes mladi množično uporabljajo internet. Kar tretjino vseh uporabnikov interneta na globalni ravni predstavljajo otroci, navaja nedavno predstavljeno UNICEF-ovo poročilo z naslovom Otroci v digitalnem svetu. Uporaba spleta otrokom prinaša številne prednosti na področju izobraževanja, dostopa do informacij in pridobivanja veščin, spletanja prijateljstev in ohranjanje stika z vrstniki na drugem koncu sveta. Zato je potrebno dostop do spleta omogočiti vsem otrokom sveta, tudi tistim iz odmaknjenih predelov, saj gre za pomembne priložnosti za njihov razvoj. Hkrati pa uporaba spleta s seboj prinaša tudi številne nevarnosti in pasti, ki dodatno povečujejo ranljivost otrok, predvsem na področju zlorabe njihovih zasebnih podatkov, dostopa do škodljivih vsebin in spletnega ustrahovanja. Množična raba in dostopnost do mobilnih naprav je omogočila, da otroci uporabljajo splet manj nadzorovano, kar je lahko tudi nevarno. Spletna omrežja, kot so temni splet (t. i. Dark web) in kriptovalute, omogočajo najhujše oblike izkoriščanja in zlorab otrok, vključno s trgovanjem in spolnimi zlorabami na »klik«. Nemalokrat tudi otroci sami med seboj komunicirajo na neprimeren in nespoštljiv način (cyberbullying). UNICEF-ovo poročilo ugotavlja, da je bilo doslej storjenega premalo za zaščito otrok pred nevarnostmi digitalnega sveta in za povečanje dostopa do varnih spletnih vsebin. Obenem poziva, da je potrebno narediti svetovni svet varnejši za vse otroke, pri čemer imajo pomembno vlogo tudi otroci sami. 

Ob dnevu varne rabe interneta UNICEF spodbuja mlade k varni in odgovorni uporabi interneta. Poziva jih k spoštljivemu komuniciranju z drugimi uporabniki spleta, previdnosti pri navezovanju stikov in širjenju vsebin. Nagovarja jih preko družbenih omrežji, na katerih otroci preživijo vse več časa, ter preko posebne spletne strani.

Vsak dan približno 175.000 otrok na svetu prvič obišče svetovni splet, kar pomeni, da vsake pol sekunde nov otrok na internetu zapusti svoj »digitalni odtis«. Zato je izjemno pomembno, da pri ustvarjanju varnejšega interneta sodelujemo vsi deležniki: poleg otrok samih tudi starši, učitelji, politični odločevalci, podjetja in drugi, ter skupaj prispevamo k pozitivni digitalni izkušnji. 

Internet je bil zasnovan za odrasle, vendar ga vse bolj uporabljajo otroci in mladi, digitalna tehnologija pa vse bolj vpliva na njihova življenja in prihodnost. Zato morajo digitalne politike, prakse in rešitve bolje odražati potrebe, perspektive in glasove otrok. UNICEF poziva svetovne vlade,  civilne družbe, agencije Združenih narodov, druge organizacije za pomoč otrokom in podjetja, da otroke postavijo v središče digitalnih politik z:

1. Usklajevanjem  globalnega, regionalnega in nacionalnega odziva. Poglobiti je potrebno sodelovanje med politiki, organi pregona in tehnološko industrijo, da bi vgradili načela varnosti v snovanje novih tehnologij in sodelovali pri iskanju rešitev za odkrivanje zlorab otrok na spletu.

2. Varovanjem zasebnosti otrok. Zasebni sektor in vlada si morata bolj prizadevati za večjo zaščito osebnih podatkov otrok,  za  uporabo mednarodnih standardov pri zbiranju in uporabi podatkov o otrocih na spletu in za ozaveščanje otrok o varovanju osebnih podatkov na spletu. 

3. Opolnomočenjem otrok na spletu – zagotavljanju dostopa do interneta vsem otrokom sveta in spodbujanju digitalne pismenosti. Otroke je potrebno podučiti o tem, kako se izobraževati na spletu, v njem aktivno sodelovati in kako se zaščititi pred nevarnostmi. Programi digitalnega usposabljanja bi morali biti vključeni v šolski kurikulum v vseh državah sveta. Učitelji bi morali biti deležni digitalnega usposabljanja, da lahko učence opozarjajo na nevarnosti na spletu in jih naučijo, kako se zaščititi pred njimi. 

4. Spodbujanjem zasebnega sektorja, da uveljavi in dosledno uporablja industrijske etične standarde o podatkih in zasebnosti, ki ščitijo otroke na spletu.

5. Vlaganjem v boljše podatke o dostopu, priložnostih in tveganjih za otroke na spletu.