UNICEF-ova raziskava o participaciji otrok

UNICEF-ova raziskava o participaciji otrok

»Otroci imamo drugačen pogled na svet – ne preslišite nas!«

UNICEF Slovenija bo jutri zaključil z izvajanjem projekta Mladi in globalni, ki ga je finančno podprlo Ministrstvo za zunanje zadeve. V projektu je otroke in mlade seznanjal z vsebinami globalnega učenja in jih spodbujal k sodelovanju v zadevah, ki se jih tičejo. S posebno raziskavo je preverjal, v kolikšni meri otroci in mladi poznajo svoje pravice, vključno s pravico do participacije, in v kolikšni meri jo uresničujejo.

V projektu Mladi in globalni je sodelovalo 365 učiteljev, vzgojiteljev in mladinskih delavcev iz 122 vzgojno-izobraževalnih zavodov ter mladinskih organizacij iz vse Slovenije, ki so od februarja 2013 z delavnicami ozaveščali otroke ter mlade o otrokovih in človekovih pravicah, mirovni vzgoji, enakosti, enakopravnosti, trajnostnem razvoju, čistem in varnem okolju ter preprečevanju medvrstniškega nasilja. Za najbolj aktivne je pripravil natečaj Junior ambasador UNICEF-a, v katerem je sodelovalo 13 otrok in mladih, ki so pripravili 16 akcij ozaveščanja o otrokovih pravicah na šolski, lokalni in državni ravni.

UNICEF Slovenija je med otroki in mladimi izvedel tudi posebno raziskavo o participaciji, da bi ugotovil, katere otrokove pravice poznajo. Posebej se je osredotočil na poznavanje pravice do participacije in preverjal, ali jo otroci in mladi poznajo, kako pogosto jo uresničujejo in na kakšen način. V raziskavi je sodelovalo 293 otrok, starih med 12 in 15 let, in 101 mladostnikov, starih med 15 in 18 let.

Ključne ugotovitve raziskave:

  • Skoraj desetina otrok in četrtina mladih v Sloveniji ne pozna niti ene otrokove pravice, čeprav so te del osnovnošolskega učnega načrta v 4. in 7. razredu. Najpogosteje so navedli pravico do izobraževanja (70 % anketirancev), pravico do participacije (47,2 %), pravico do prostega časa (31,5 %), pravico do zdravja (30,5 %) in pravico do družine (27,2 %).
  • Pravice do participacije se zaveda skoraj polovica anketirancev. Opredelili so jo kot pravico do lastnega mnenja, pravico do svobodnega izražanja svojega mnenja, pravico do svobodnega mišljenja, pravico do prostega govora, pravico do komunikacije, pravico do participacije, pravico do samostojnega odločanja, pravico do sodelovanja pri odločanju, pravico do izbire in pravico do prostovoljstva.
  • Otroci in mladi so mnenja, da je njihova participacija pomembna zato, ker imajo drugačen pogled na svet kot odrasli in ker so sposobni sodelovati v zadevah, ki se jih tičejo. Otroci in mladi imajo pogosto občutek, da so izpuščeni iz reševanja problemov v šolskem okolju, ki bi moralo ponujati več možnosti participacije. Sicer pa otroci in mladi svoje mnenje najpogosteje izražajo v družinskem okolju, kjer tudi pričakujejo, da bo njihovo mnenje slišano v največji meri. 
  • Dve tretjini otrok in polovica mladostnikov opravlja prostovoljno delo, med njimi je več deklet kot fantov. Najbolj priljubljeno je prostovoljno delo v vlogi gasilca.

Participacija vpliva na razvoj državljanskih in socialnih kompetenc otrok in mladih, njihove odgovornosti in moralnosti. Otroci, ki so v otroštvu uresničili možnost participacije, so kasneje v življenju manj ranljivi za socialno izključenost. Zato je izjemno pomembno dati otrokom in mladim možnost, da povedo svoje mnenje v zadevah, ki se jih tičejo.

UNICEF Slovenija se zahvaljuje Vladi Republike Slovenije za finančno podporo projektu. Mnenje in vsebina programa ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS.