Teden otroka - Uresničujmo prvice otrok vse dni v letu

Ljubljana, 4. oktober 2010 – Ob tednu otroka, ki ga v Sloveniji obeležujemo prvi teden oktobra, UNICEF Slovenija poudarja pomembnost uresničevanja otrokovih pravic skozi vse leto in opozarja na področja ali skupine otrok, ki jim je potrebno zagotoviti izboljšanje položaja.

20. novembra 1989 je Generalna skupščina ZN sprejela Mednarodno konvencijo o otrokovih pravicah. Sprejetje Konvencije pa samo po sebi ne pomeni zaščite otrok pred zlorabami in izkoriščanjem, temveč izhodišče za njihovo uresničevanje. Kljub univerzalni ratifikaciji Konvencije smo še vedno priča zlorabam otrok. Splošno gledano pri zlorabi pravic otrok izstopajo tiste države, kjer so mehanizmi osnovnega zdravstvenega in socialnega varstva ter izobraževanja pomanjkljivi ali pa sploh niso vzpostavljeni. Običajno je to problem v gospodarsko manj razvitih državah sveta, kjer se poleg neugodnih ekonomskih razmer soočajo tudi z vrsto ostalih problemov. Otrokove pravice so najpogosteje kršene v državah; kjer divjajo vojaški spopadi in so otroci vključeni v spopade kot vojaki; kjer otroci predstavljajo velik del delovne sile in tako postanejo žrtve trgovanja, zlorab in prostitucije; kjer obstaja visok delež neregistriranih rojstev, ki omogočajo nadaljne kršitve njihovih pravic; kjer zavoljo tradicije ali otroškega dela ne spodbujajo šolanja otrok oziroma države, ki jih prizadenejo naravne nesreče kot je tudi Pakistan, kjer so nedavne poplave prizadele 10 milijonov otrok.

SLOVENIJAteden otroka

Kršitve otrokovih pravic pa se dogajajo tudi v gospodarsko razvitem svetu, le da so manj izpostavljene kot v državah v razvoju. Čeprav se v Sloveniji lahko pohvalimo z zadovoljivim odnosom do otrok, saj so otrokove pravice vgrajene v sistem zdravstva, vzgoje in izobraževanja, pravosodja, socialnega varstva, v družinsko zakonodajo in še marsikje, še vedno posamezni otroci in tudi skupine nimajo zagotovljenih vseh pogojev za uresničevanje pravic, ki jim jih zagotavlja Konvencija. Kot ugotavlja tudi Varuhinja človekovih pravic v svojem poročilu, so otrokove pravice primerno zakonsko urejene, sporno pa je njihovo uresničevanje. Naša dolžnost je, da opozarjamo in skušamo zagotoviti izboljšanje položaja otrok v Sloveniji.

Ideja, da so otroci nosilci pravic, navkljub obstoju konvencije še zdaleč ni univerzalno priznana. Otroci so pogosto obravnavani kot lastnina odraslih in podvrženi različnim oblikam zanemarjanja, zlorabe in izkoriščanja. Priznavanje, da imajo otroci pravico podati svoje mnenje pri odločitvah, ki jih zadevajo, je pogosto spregledano. Prav tako delovanje v največjo korist otrok ostaja zgolj črka na papirju.  V Sloveniji tako še vedno čakamo na sprejetje in uresničevanje Akcijskega načrta za otroke, ki bo konkreten in obvezujoč dokument in bo v njem prepoznana odgovornost slehernega akterja v družbi. Za celovito obravnavo otrok v Sloveniji je tudi nujno potrebno v najkrajšem možnem času ustanoviti medresorni organ, ki bi probleme otrok obravnaval celovito. Poleg tega bi bilo potrebno imenovati posebnega varuha ali posebnega namestnika za otrokove pravice.

Potrebni so tudi dodatni ukrepi oz. prizadevanja v boju proti revščini in socialni izključenosti otrok. Zadnji podatki kažejo, da se stopnja tveganja revščine zvišuje, relativna revščina pa poglablja, saj je revščina zvesta spremljevalka gospodarske krize. Otroci so v vsaki družbi najbolj ogrožena skupina, tako tudi v slovenski, saj sami ne morejo izstopiti iz pogosto začaranega kroga revščine. Pomanjkanje možnosti, vzpodbud in priložnosti, ki vedno spremljajo revščino, jih ovira na vseh področjih življenja. Izrazito so neugodnim vplivom izpostavljeni  otroci v enostarševskih družinah brez močnih socialnih mrež, kar lahko vodi v socialno osamitev, izolacijo oz. socialno izključenost. Prav zato je družbena odgovornost za ustvarjanje pogojev izenačevanja možnosti otrokom najboljša dolgoročna naložba.

Slovenija veliko pozornosti namenja otrokom, vendar žal ne vsem skupinam otrok enako. Okrepiti je potrebno družbeno odgovornost do vseh otrok, še posebej tistih s posebnimi potrebami in v posebnih okoliščinah. Pozdravljamo sprejem vladnega Nacionalnega programa ukrepov za Rome, od katerega pričakujemo ureditev področij: izboljšanje bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti; izboljšanje  izobrazbene strukture pripadnikov romske skupnosti in izboljšanje njihovega zdravstvenega varstva.


Uresničujmo in varujmo torej pravice otrok prav vsi, vse dni v letu, da bo Slovenija otrokom prijazna država za prav vse otroke!