Vabilo


Spoštovani člani in članice Društva UNICEF Slovenija!

Vabim vas, da se udeležite izredne seje skupščine našega društva in s svojim aktivnim sodelovanjem prispevate k ovrednotenju našega delovanja ter sooblikujete naše skupne odgovore na izzive sedanjega časa v dobro vseh otrok.

Skladno s 25. členom Statuta Društva UNICEF Slovenija
s k l i c u j e m
na pobudo izvršne direktorice in ob soglasju Izvršilnega odbora

izredno sejo skupščine Društva UNICEF Slovenija, ki bo v četrtek, 29. marca 2012, ob 16.00 uri, v  dvorani Hotela M , na Derčevi ulici 4, v Ljubljani.

Predlagam naslednji dnevni red:

1.    Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
2.    Obravnava in sprejem Poslovnika o delu  izredne  skupščine Društva UNICEF Slovenija
3.    Izvolitev delovnih teles izredne skupščine:
-    delovno predsedstvo
-    verifikacijska komisija
-    overovatelja zapisnika
-    zapisnikar
4.    Poročilo verifikacijske komisije
5.    Obravnava in sprejem Sporazuma o prenosu pravic in obveznosti
-    Poročilo podpredsednice društva o aktivnostih v času od izredne seje skupščine 28. 06. 2011 do danes
-    Preleminarno poročilo izvršne direktorice o poslovanju društva za leto 2011
6.    Obravnava in sprejem sklepa o prenehanju Društva UNICEF Slovenija
7.    Seznanitev skupščine s pritožbami
-    Pritožba zoper sklep izredne skupščine, ki jo je podal  g. Martin Breskvar
8.    Pobude in predlogi

S prijaznimi pozdravi,

Žarka Brišar Slana
Podpredsednica Društva UNICEF Slovenija

Priloge:
1.    Sporazum  o prenosu pravic in obveznosti